ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานตามหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้

1. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (สมุทรสาคร)

2. ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (จ.ประจวบคีรีขันธ์) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4  

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จ.ชุมพร) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

         3.1 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (จ.ชุมพร) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

         3.2 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฏร์ธานี)

4. ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (ขนอม) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา)

         4.1 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (จ.นครศรีธรรมราช) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5

         4.2 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 (จ.นครศรีธรรมราช) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 

5. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา)

          5.1 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)

          5.2 (จ.สตูล) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ปัตตานี)

          5.3 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ( ผอ.สุเทพ)