ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริญธรรมลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลุ่มงานคุ้มครองจริญธรรมลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานคุ้มครองจริญธรรมลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ตามหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

1. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (ระนอง)

        1.1. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (เมืองระนอง)

        1.2. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 (ละอุ่น ระนอง)

        1.3. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 42 (สุขสำราญ ระนอง)

        1.4. ศูนย์วิจัยป่าชายเลน (พื้นที่สงวนชีวมณฑล ระนอง)

        1.5. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (กะเปอร์ ระนอง)

2. สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (กระบี่)

        2.1. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่)

        2.2 หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กระบี่)