ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563

กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส       ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563

อธิบดี ผู้บริหารส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมของอธิบดีคนปัจจุบัน และผู้บริหารของกรม ที่มีต่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส โดยร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ – หน่วยงานส่วนกลาง อธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหารทุกท่านร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธาน ในการแสดงสัญลักษณ์ ดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 (หน้าบันไดเลื่อน) อาคารรัฐประคาสนภักดี ทิศเหนือ - หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ได้คำนึงถึงความปลอดภัย ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด

ดาวน์โหลด

กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 1.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 260