ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 3-4 (ชั้น 4) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรและการต่อต้านการทุจริต การรณรงค์เผยแพร่ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ