ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External lntegrity and Transparency Assessment: EIT)

โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External lntegrity and Transparency Assessment: EIT)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดโครงการการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External lntegrity and Transparency Assessment: EIT) โดยมี กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กลุ่มชุมชนชายฝั่ง และประชาชนทั่วไป จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการนี้ ณ ธนาคารปูม้าเพื่อความยั่งยืน บ้านหาดสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กลุ่มชุมชนชายฝั่ง และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประเมินระดับการรับรู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External lntegrity and Transparency Assessment: EIT) มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการได้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก