เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

สถิติข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนตุลาคม ๖๔ - เดือนกัน..

สถิติข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนกรกฎาคม ๖๕ - กันยายน ..

สถิติข้อร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนเมษายน ๖๕ - มิถุนายน ๖..

สถิติข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนมกราคม ๖๕ - มีนา..

สถิติข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนตุลาคม ๖๔-ธันวาคม ๖๔