ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน/ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง