คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

เกี่ยวกับเรา

ส่วนบริหารทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้

          1. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานแผนงาน งานงบประมาณ

              งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร งานประชาสัมพันธ์ งานระบบสารสนเทศ

              งานการประชุมและงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน

          2. ควบคุมการใช้ การดูแล และบำรุงรักษารักษายานพาหนะและสถานที่ของหน่วยงาน

          3. วางแผน พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลตามแผนงานและงบประมาณของ

              หน่วยงาน

          4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานมอบหมาย