คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

รมต.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล่้อมตรวจเยี่ยม ทช.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อ่านต่อ