คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

สนับสนุนและอำนวยความสะดวกประชาชน

สนับสนุนและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯ

นางสาวปานทิพย์ พวงทอง พร้อมเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายพระศพพระบรมปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหลวง

อ่านต่อ