คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

คุณธรรมและความโปร่งใส

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ข้าประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อ่านต่อ