คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ปลูกต้นใม้ให้แผ่นดิน

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองแผนงาน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ สถานตากอากาศบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านต่อ
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 นางสุมนา ขจรวัฒน..