คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมการจิตอาสาในนามรัฐบาล เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยร่วมเดินรณรงค์บริเวณคลองเปรมประชากร ระยะทางประมาณ 5.4 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป..

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชขยะสิ่งปฏิกูล

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป..