คนไทยไม่ทนต่อการทุุจริต
DMCR Mobile

ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

โครงการสัมมนา (กผง.)

อบรมหลักสูตรเสริมสร้างทีมงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน Team Building

วันที่ 24-26 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และข้าราชการในสังกัดกองแผนงาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างทีมงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน "Team B..

อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏฺิบัติการ

ผอ.กผง.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการจัด..

โครงการสัมมนาหลักสูตรเสริมสร้างการเรียนรู้ฯ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ..