Zero Tolerance
DMCR Mobile Application Version

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ภารกิจหลัก

ส่วนวิเทศสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีหน้าที่และ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประสานงานโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะทวิภาคี และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ตามคำสั่งกรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง ที่ 386/2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายการต่างประเทศ ภายใต้กองแผนงาน ดังนี้
  - งานวิเทศสัมพันธ์ ด้านการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการเดินทางไปต่างประเทศและเสนอความเห็น ด้านการจัดสรรทุน
  - จัดทำแผนงบประมาณสำหรับสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ
  - ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดท่าทีฝ่ายไทยในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
  - ติดต่อประสานกับหน่วยงานและองค์กรทั้งในและต่างประเทศในด้านความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศ
  - จัดประชุมและเข้าร่วมประชุมทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
  - ควบคุม กำกับ ดูแล ด้านบุคลากร พัสดุ และงบประมาณของสำนักเลขาธิการ IOC/WESTPAC
  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มีงานภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ

1. งานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ (International Cooperation) เป็นเรื่องการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1.1 ความร่วมมือตามอนุสัญญา/ข้อตกลงระหว่างประเทศ
1.2 ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
1.3 โครงการความร่วมมืออื่นๆ

2. งานด้านวิเทศสัมพันธ์ (Foreign Relations)
สำหรับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จะมีระเบียบและขั้นตอนในการอนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (Regulations) และ แบบฟอร์ม (Forms) ให้ศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูล