Zero Tolerance
DMCR Mobile Application Version

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ข่าวส่วนวิเทศสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือกับต่างประเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือกับต่างประเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 18 -19 สิงหาคม 2559 กองแผนงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือกับต่างประเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงแรม สมิหลา บีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน กอง เขต และผู้ประสานงานหลักและสนับสนุนด้านวิชาการความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบด้วยความก้าวหน้าของอนุสัญญาระหว่างประเทศ และบันทึกความร่วมมือ ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศที่กรมฯ เป็นหน่วยประสานงานหลัก และที่กรมฯ เป็นหน่วยสนับสนุน ซึ่งรวมถึงกรอบอาเซียน และโครงการความร่วมมือต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประสานงานหลักและสนับสนุนงานความร่วมมือกับต่างประเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รายงานปัญหา อุปสรรค เสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งรับฟังนโยบายด้านการเข้าร่วมประชุมและดำเนินงานตามความร่วมมือกับต่างประเทศจากท่านอธิบดีฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ ทัดเทียมนานาชาติและเท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆของโลก ต่อไป และในช่วงท้ายของการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังมุมมองระเบียบวาระโลกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล และการเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้ม ความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมฯ”

ภาพประกอบ