Zero Tolerance
DMCR Mobile Application Version

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบใบลา

แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

อ่านต่อ
สัญญาอนุญาตฯ (ข้าราชการ)

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติก..

สัญญาค้ำประกัน (ข้าราชการ)

สัญญาค้ำประกัน (ข้าราชการ)

สัญญาอนุญาตฯ (พนักงานราชการ)

สัญญาอนุญาตให้พนักงานราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบ..

สัญญาค้ำประกัน (พนักงานราชการ)

สัญญาค้ำประกัน (พนักงานราชการ)

บันทึกโครงการฯ

โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

เหตุผลความจำเป็นฯ

เหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิ..