Zero Tolerance
DMCR Mobile Application Version

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ระเบียบเกี่ยวกับการไปราชการ

ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

อ่านต่อ
ระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการฯ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทา..

ระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการฯ (ฉบับที่2)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทา..

ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึ..

ระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคร..

ข้อปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ข้อปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชก..

การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน (1)

การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเท..