Zero Tolerance
DMCR Mobile Application Version

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

QR ส่วนวิเทศสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ระเบียบเกี่ยวกับค่ารับรอง/ของขวัญ

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ.2536

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ.2536

อ่านต่อ
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชา..

การเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2548

การเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 254..

การจ่ายเงินค่าของขวัญมอบให้ชาวต่างประเทศ

การจ่ายเงินค่าของขวัญมอบให้ชาวต่างประเทศ

การจ่ายเงินค่าของขวัญของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

การจ่ายเงินค่าของขวัญของผู้เดินทางไปราชการต่างประเ..