ข่าวประชาสัมพันธ์

ทช. ลงนาม MOU ร่วมมือ สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (IOI) ตั้งศูนย์ฝึกอบรมและความร่วมมือด้านมหาสมุทร

ทช. ลงนาม MOU ร่วมมือ สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (IOI) ตั้งศูนย์ฝึกอบรมและความร่วมมือด้านมหาสมุทร

          วันที่ 18 มกราคม 2565 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงนาม MOU ร่วมกับ Ms. Antonella Vassallo, Managing Director สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมและความร่วมมือด้านธรรมาภิบาลมหาสมุทร ในทะเลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรอินเดีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.สุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนางสาวเสาวลักษณ์ วิญญูนันทกุล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมในพิธีลงนาม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการลงนาม MOU ดังกล่าว จัดทำเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างประเทศ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิชาการและการวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ พร้อมจัดตั้ง สำนักงาน IOI Thailand ตั้งอยู่ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 5 โดยมี นายอนุวัฒน์ นทีวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ต่อไป