เกี่ยวกับเรา

รู้จัก หมู่เกาะกระ

โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบริเวณหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อมูลที่ใช้ในการดำเนิน 

     ข้อมูลที่นำมาใช้เป็นผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี 2551 ชื่อหนังสือ “ความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช” ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง การแสดงผลของข้อมูลจะแบ่งพื้นที่ตามผลการศึกษาออกเป็น 14 สถานี โดยที่สถานีที่ 1 - 9 เป็นบริเวณพื้นที่แนวปะการัง สถานีที่ 10 - 12 เป็นพื้นที่มวลน้ำ ครอบคลุมระยะทาง 1 กิโลเมตรจากชายฝั่งของเกาะ ส้วนสถานีที่ 13 เป็นพื้นที่ชายหาดบริเวณเกาะใหญ่ และ สถานีที่ 14 คือพื้นที่บนเกาะทั้งหมด 

ทรัพยากรที่จะนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลแบ่งออกเป็น 9 เรื่อง ประกอบด้วย

  • ลักษณะทั่วไปของหมู่เกาะกระ
  • ปะการัง เพื่อแสดงชนิด ตำแหน่ง สถานภาพ และศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการัง
  • ประชากรปลาในแนวปะการัง เพื่อแสดงชนิด ความชุกชุมของปลา
  • ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง ประกอบด้วย ปะการังแข็ง ปะการังอ่อนและกัลปังหา สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ที่อาศัยร่วมกับปะการัง ปลา สาหร่ายทะเล และสัตว์อื่นๆ
  • แพลงก์ตอน เพื่อแสดงชนิดของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
  • สัตว์หน้าดิน เพื่อแสดงสัตว์หน้าดินที่พบในพื้นทราย แนวหิน และพื้นทะเล
  • ทรัพยากรป่าไม้ และป่าชายหาด เพื่อแสดงพรรณไม้ที่พบ
  • ทรัพยากรสัตว์ป่า
  • ระบบการแสดงผลทรัพยากรเชิงพื้นที่ โดยแสดงตำแหน่งและรายละเอียดประกอบของทรัพยากรแต่ละชนิดบนแผนที่ชุดเดียวกัน โดยใช้แผนที่ Google Earth เป็นฐานในการพัฒนา


พื้นที่ในการสำรวจข้อมูลประกอบด้วย 14 สถานี ครอบคลุมพื้นที่หมูเกาะ