รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทรัพยากรด้านประมง

การใช้ประโยชน์ทางการประมงบริเวณหมู่เกาะกระ

     กลุ่มเรือประมงบริเวณหมู่เกาะกระ ส่วนใหญ่เป็นชาวประมงในเขตอำเภอที่อยู่ติดทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีระยะทางไม่ไกลจากหมู่เกาะกระมากนัก โดยแหล่งประมงที่ชาวประมงใช้ประโยชน์คือบริเวณกองเรือจมที่อยู่ห่างจากกองหินเรือประมาณ 1.7 ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นแหล่งที่มีปลาทะเลขนาดใหญ่อาศัยอยู่ และบริเวณรอบๆ เกาะกระกลาง ซึ่งเป็นแหล่งปลากะพงแดงขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องมือแบบอวนหลังหิน แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีเรือประมงมากเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากปลามีจำนวนน้อยลง ส่วนบริเวณเกาะกระใหญ่ เกาะกระเล็ก และกองหินเรือ เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีเรือเข้าไปทำการประมง เนื่องจากเป็นเขตปะการัง

     สัตว์น้ำที่จับได้ได้แก่ ปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลากะพงแดง ปลาฉลาม ปลาช่อนทะเล ปลาทู ปลาจวด ปลากระเบน ปลาเก๋า ปลาอินทรี หมึก กุ้งทะเลและปูม้า นอกจากนี้ยังมีเต่าทะเล ซึ่งชาวประมงให้ข้อมูลว่าปัจจุบันยังมีติดอวนบ้างนานๆ ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเต่าในเขตน้ำลึก ส่วนช่วงเวลาที่ทำประมงจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน ถึงแม้ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่ปลาในบริเวณหมู่เกาะกระวางไข่ เช่น ปลาทู ปลาจวด ปลากะพงแดง ปลาเก๋า ปลาอินทรี เป็นต้น แต่ก็มีชาวประมงบางส่วนยังคงเข้าทำการประมงในบริเวณดังกล่าวอยู่ แต่จะทำการประมงอยู่บริเวณนอกเขตออกไปประมาณ 2.9 ไมล์ทะเล

     เรือประมงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเรือประมงขนาดใหญ่ประเภทอวนลาก (ทั้งอวนลากเดี่ยวและอวนลากคู่) และเรือไดหมึก โดยเป็นกลุ่มเรือที่มาจากอำเภอสิชล อำเภอขนอม และอำเภอท่าศาลา ส่วนเรือประมงจากอำเภอเมือง อำเภอปากพนัง และอำเภอหัวไทร (บ้านหน้าศาล) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเรือประมงขนาดกลาง และกลุ่มเรือหางยาวที่ใช้เครื่องมือประเภทลอบ เช่น ลอบหมึก ลอบปูพับได้ และอวนลอย ได้แก่ อวนลอยกุ้ง อวนลอยปู และอวนลอยปลา เช่น อวนลอยปลาทู และอวนลอยปลาจวด เป็นกลุ่มเรือที่ไม่ค่อยออกไปทำการประมงบริเวณหมู่เกาะกระ แต่ก็มีเรือประมงขนาดกลางบ้างบางลำที่เดินทางออกไปทำการประมงในบริเวณดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เป็นชาวประมงจากอำเภอปากพนังฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกที่อยู่ติดแม่น้ำปากพนัง และกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านบริเวณบ้านปลายแหลม ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้หมู่เกาะกระมากกว่าบริเวณอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเรือตกปลาบ้างอีกเล็กน้อยที่เดินทางไปทำการประมงบริเวณเกาะเล็ก โดยส่วนใหญ่เป็นชาวประมงบริเวณชายฝั่งอำเภอปากพนังและหัวไทร

     นอกจากใช้เป็นแหล่งประมงแล้ว ยังเป็นที่กำบังลมของกลุ่มเรือประมงที่ทำการประมงในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย บางครั้งพบการลักลอบทำประมงในเขตแนวปะการัง ซึ่งนอกจะผิดกฎหมายแล้ว ยังส่งผลให้แนวปะการังบริเวณเกาะกระเสียหาย และเครื่องมือประมงก็เสียหายและกลายเป็นขยะติดอยู่ในแนวปะการัง 

ชนิดเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่พบบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เครื่องมือประมง

ขนอม

สิชล

ท่าศาลา

เมือง

ปากพนัง

หัวไทร

จั่นปู ยอปู แร้วปู

/

 

 

 

/

 

สวิงช้อนเคย

/

 

 

 

 

 

อวนลอยปลากะพงขาว

 

/

/

 

 

 

อวนลอยปลาจะละเม็ด

 

/

/

 

 

/

อวนลอยปลากุเรา

/

/

/

 

/

/

อวนลอยปลาทู

/

/

/

 

/

/

อวนลอยปลากระบอก

/

/

/

/

/

 

อวนลอยปลาอินทรี

 

/

 

 

 

 

อวนลอยปลาเกล็ดขาว

 

 

/

 

 

 

อวนจมปลาเห็ดโคน

/

/

/

 

/

/

อวนจมปลากระเบน

/

 

 

 

 

 

อวนจมปู

/

/

/

/

/

/

อวนจมกุ้ง

/

/

/

 

/

/

อวนใยกุ้ง

 

/

 

 

 

 

อวนจมหมึก

 

/

/

 

/

/

อวนล้อมติดปลาทู

 

 

/

 

 

 

อวนล้อมติดปลาจวด

 

/

/

 

 

 

ลอบหมึก

 

 

/

 

 

 

ลอบปูพับได้

/

/

/

/

/

/

ลอบอยหวาน

/

/

 

 

 

 

ถุงลากเคย

 

/