รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานภาพแนวปะการังเกาะกระ

สถานภาพแนวปะการังเกาะกระ

     เพื่อแสดงชนิดของปะการังประกอบด้วย ปะการังแข็ง ปะการังอ่อนและกัลปังหา ตำแหน่งของแหล่งปะการัง การแสดงสถานภาพแนวปะการัง และแสดงผลการประเมินศักยภาพของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการัง

สถานีที่มีข้อมูลปะการัง จะมีเฉพาะสถานีรอบเกาะเท่านั้นจำนวน ๘ สถานี ดังนี้

  • สถานีที่ ๑ เกาะกระใหญ่ ด้านตะวันตกเฉียงใต้ ฝั่งหาดทราย
  • สถานีที่ ๒-๓ เกาะกระใหญ่ ด้านตะวันออกเฉียงใต้ ฝั่งหาดหิน
  • สถานีที่ ๔ เกาะกระใหญ่ ด้านเหนือ (ไม่มีข้อมูลการสำรวจ)
  • สถานีที่ ๕ แนวปะการังช่องกลางเกาะระหว่างเกาะกระกลาง และเกาะกระเล็ก
  • สถานีที่ ๖ เกาะกระกลาง ด้านตะวันออกเฉียงใต้
  • สถานีที่ ๗ เกาะกระกลาง ด้านเหนือ
  • สถานีที่ ๘ เกาะกระเล็ก
  • สถานีที่ ๙ หินเรือ