รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

     สถานที่เก็บข้อมูล แนวปะการังบริเวณทิศใต้ของเกาะกระ (บริเวณหน้าชายหาด) ซึ่งบริเวณนี้มีแนวปะการังที่มีพื้นที่ค่อนข้างมากแต่มีจำนวนชนิดไม่มากนัก ปะการังที่พบบริเวณนี้จะเป็นปะการังกลุ่ม Pocillopora spp. Montipora spp. และ Acropora spp. เป็นส่วนมาก ลักษณะของพื้นที่จะเป็นบริเวณด้านรับลมปะการังที่พบจึงมีลักษณะเป็นกิ่งก้านมากกว่ารูปแบบอื่น ๆ

     ผลจากการศึกษาชนิดและจำนวนของสัตว์ที่อาศัยร่วมกับปะการัง จากข้อมูลการสำรวจในปะการัง 3 ชนิดคือ P.damicornis จำนวน 13 โคโลนี M. digitata จำนวน 12 โคโลนี และ A. longicyatus จำนวน 14 โคโลนี พบสัตว์ที่อาศัยร่วมกับปะการังดังนี้ ปะการังชนิด P. damicornis พบสัตว์ทั้งหมด 771 ตัว แบ่งออกได้เป็น 11 กลุ่ม ซึ่งสัตว์ในกลุ่ม Amphipoda มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบมากที่สุด คือ 58.11 % รองลงมาเป็นสัตว์ในกลุ่ม Ophiuroidea มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบเป็น 19.07 % และกลุ่มสัตว์ที่พบน้อยที่สุด คือสัตว์ในกลุ่ม Pelecypoda มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบเป็น 0.13 % ปะการังชนิด M. digitata พบสัตว์ทั้งหมด 306 ตัว แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ซึ่งสัตว์ในกลุ่ม Amphipoda มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบมากที่สุด คือ 45.10 % รองลงมาเป็นสัตว์ในกลุ่ม Ophiuroidea มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบเป็น 12.75 % และกลุ่มสัตว์ที่พบน้อยที่สุด คือสัตว์ในกลุ่ม ปลา มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบเป็น 0.65 % 
ปะการังชนิด A. longicyathus จะพบสัตว์ทั้งหมด 409 ตัว แบ่งออกเป็น 13 กลุ่ม ซึ่งสัตว์ในกลุ่ม Amphipoda มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบมากที่สุด คือ 44.99 % รองลงมาเป็นสัตว์ในกลุ่ม Ophiuroidea มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบเป็น 17.36% และกลุ่มสัตว์ที่พบน้อยที่สุดคือ Cumacea, Gastropoda และ Echinoidea มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวที่พบเป็น 0.24% 

     สรุปการจำแนกสัตว์ในปะการังแต่ละชนิด ซึ่งพบว่าปะการังทั้ง 3 ชนิดมีสัตว์ในกลุ่ม Amphipoda พบในเปอร์เซ็นต์ของจำนวนตัวมากที่สุด สำหรับสัตว์ในกลุ่ม Decapod crustacea ในปะการังชนิด A. longicyatus และ P. damicornis มีเปอร์เซ็นต์สูงใกล้เคียงกันและพบน้อยในปะการังชนิด M. digitata เนื่องจากในปะการังชนิดนี้ไม่พบปู และ Alpheus sp. เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมด้วย สำหรับ Alpheus sp. พบเฉพาะในปะการังชนิด P. damicornis เท่านั้น สำหรับสัตว์ในกลุ่มอื่นๆ นั้นพบได้ในปะการังทั้ง 3 ชนิด 

     เมื่อพิจารณากลุ่ม Decapod crustacean ที่อาศัยอยู่กับก้อนปะการัง จะพบว่าสัตว์กลุ่มนี้มักจะอยู่เป็นคู่ ผู้-เมีย โดยเมื่อทำการวัดขนาดของปูชนิด Trapezia cymodoce ที่พบในปะการัง P. damicornis และ Tetralia glaberrima ที่พบในปะการัง A. longicyatus พบว่า ปูเพศเมียมักจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ 

ตารางแสดงจำนวนและชนิดของสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง 

 

     สัตว์ที่อาศัยอยู่กับปะการังจะอาศัยอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของปะการัง เช่น ในกลุ่มกุ้งปู (Decapod crustacean) จะอาศัยอยู่ระหว่างกิ่งก้านบริเวณพื้นผิวของปะการัง ส่วนกลุ่มฟองน้ำ จะพบตามส่วนที่ตายของก้อนปะการัง ในขณะที่กลุ่มเพรียง จะขุดเจาะอาศัยอยู่ตามโครงร่างแข็งของปะการังนอกจากนั้นก็มีสัตว์หลายๆ กลุ่มที่มีการว่ายวน เข้า – ออก จากตัวของปะการัง เช่น ปลา 

     สำหรับกลุ่มสัตว์ที่มีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันกับปะการังจะเป็นสัตว์ในกลุ่มกุ้ง-ปู (Decapod crustacean) เป็นส่วนใหญ่ สัตว์ในกลุ่มนี้ได้แก่ ปูปะการังก้ามดำชนิด Trapezia cymodoce, Trapezia ferruginea, Tetralia glaberrima กุ้งดีดขัน Alpheus spp. ซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์ที่พบได้ในก้อนปะการังกิ่งทั้ง 3 ชนิด และพบว่าสัตว์ในกลุ่มกุ้ง-ปู จะมีความจำเพาะกับชนิดของปะการัง โดยจะพบปูปะการังก้ามดำชนิด Trapezia cymodoce เฉพาะในก้อนปะการังดอกกะหล่ำเท่านั้น ส่วนปูปะการังชนิด Tetralia glaberrima จะพบเฉพาะในก้อนปะการังเขากวางชนิด Acropora longicyatus เท่านั้น ส่วนปูปะการัง Trapezia spp. และกุ้งดีดขัน Alpheus spp. จะอาศัยอยู่ในโคโลนีของปะการังเป็น คู่ ๆ ซึ่งมักจะประกอบด้วยตัวเมีย 1 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว หรือพบ 2 คู่ ในบางโคโลนี (รูปที่ 5) และสัตว์ที่อาศัยอยู่กับปะการังนิ้วมือผิวเกล็ดน้ำแข็งจะพบสัตว์ที่ไม่อยู่ประจำที่ โดยสัตว์เหล่านี้จะเคลื่อนไปมาระหว่างก้อนปะการัง ทั้งนี้เนื่องจากปะการังเขากวางชนิดนี้มีรูปทรงซึ่งเป็นกิ่งที่ไม่ซับซ้อน และมีรูปทรงโปร่งยังส่งผลให้กระแสน้ำไหลผ่านได้สะดวก สิ่งมีชีวิตจึงว่ายเข้าออกอยู่ตลอด