รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

สัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง Pocillopora damicorni

ตารางแสดงจำนวนและชนิดของสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง Pocillopora damicorni

ที่

ชั้น

ลำดับ

ครอบครัว

ชนิด

โคโลนี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

รวม

1

Crustacea

Decapoda

Trateziidae

Trapezia cymodoce

1

2

2

-

-

2

1

2

3

-

2

4

2

21

2

Crustacea

Decapoda

Alpheidae

Alpheus sp.

2

2

1

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2

23

3

Crustacea

Decapoda

-

Shrimp Unknown A

1

-

-

1

-

1

2

1

2

-

-

2

2

12

4

Crustacea

Isopoda

-

-

9

-

1

-

1

19

25

26

-

2

4

6

-

93

5

Crustacea

Amphipoda

-

-

1

-

-

-

11

-

84

156

-

-

45

16

135

448

6

Crustacea

Tanaidacea

-

-

1

-

-

-

2

-

5

1

-

-

1

-

-

10

7

Crustacea

Mysidacea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

2

8

Crustacea

Cumacea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

3

9

Pelecypoda

-

-

Unknown A

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

10

Gastropoda

-

-

Unknown A

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

11

Holothuroidea

Aspidochirota

Holothuriidae

Holothuroid sp.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

12

Ophiuroidea

Ophiurida

Ophiocomidae

Ophiocoma sp.

17

11

9

1

6

-

14

14

5

12

23

14

20

146

13

Ophiuroidea

Ophiurida

Ophiocomidae

Ophiocoma sp.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

14

Polychaeta

Eunicida

Eunicidea

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

2

15

Polychaeta

Aciculata

Syllidae

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

16

Polychaeta

-

-

Unknown A

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

4

 

 

 

 

รวม (ตัว)

34

16

13

4

23

24

132

206

13

17

78

46

164

770

 

 

 

 

จำนวนชนิด

8

4

4

3

6

4

7

11

5

4

7

8

8

 

 

 

 

 

Shannon-Wiener

1.45

0.90

0.94

1.04

1.40

0.73

1.10

0.90

1.48

0.92

1.13

1.65

0.67