รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

สัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง Montipora digitata

ตารางแสดงจำนวนและชนิดของสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง Montipora digitata

ที่

ชั้น

ลำดับ

ครอบครัว

ชนิด

โคโลนี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

รวม

1

Crustacea

Decapoda

-

Mantis shrimp sp.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

2

Crustacea

Decapoda

Trateziidae

Trapezia cymodoce

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

Crustacea

Decapoda

-

Shrimp Unknown A

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

4

4

Crustacea

Decapoda

-

Shrimp Unknown B

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5

Crustacea

Isopoda

-

-

1

4

6

5

9

-

-

1

1

-

2

2

31

6

Crustacea

Amphipoda

-

-

3

-

2

10

10

-

-

16

46

3

45

3

138

7

Crustacea

Tanaidacea

-

-

-

-

2

4

4

-

-

-

-

-

7

2

19

8

Crustacea

Mysidacea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Crustacea

Cumacea

-

-

-

1

5

-

13

-

-

-

-

-

1

1

21

10

Crustacea

Copepoda

-

-

-

-

-

1

12

-

-

-

-

-

-

-

13

11

Ophiuroidea

Ophiurida

Ophiocomidae

Ophiocoma sp.

4

1

14

-

5

-

6

5

1

-

-

-

36

12

Ophiuroidea

Valvatida

Oreasteridae

Protoreaster sp.

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

2

13

Actinopterygii

Perciformes

Gobiidae

Eviota sp.

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

14

Polychaeta

Eunicida

Eunicidea

Eunicidae sp.1

-

1

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

4

15

Polychaeta

Eunicida

Eunicidea

Eunicidae sp.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

16

Polychaeta

Aciculata

Syllidae

Syllidae sp.1

1

1

7

-

3

1

-

-

-

-

1

-

14

17

Polychaeta

Aciculata

Syllidae

Syllidae sp.2

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

4

18

Polychaeta

Aciculata

Syllidae

Syllidae sp.3

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

2

19

Polychaeta

-

Neridae

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

2

20

Polychaeta

-

Aphoditidae

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

21

Polychaeta

-

-

Unknown A

-

-

3

-

-

1

-

-

-

-

-

-

4

 

 

 

 

รวม (ตัว)

10

9

44

25

58

2

7

24

49

4

61

12

305

 

 

 

 

จำนวนชนิด

5

6

11

8

9

3

2

5

4

2

10

7

 

 

 

 

 

Shannon-Wiener

2.84

3.10

2.04

1.59

1.94

0.73

0.55

0.85

0.30

0.56

1.04

1.86