รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง

สัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง Acropora longicyathus

ตารางแสดงจำนวนและชนิดของสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง Acropora longicyatus

ที่

ชั้น

ลำดับ

ครอบครัว

ชนิด

โคโลนี

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

รวม

1

Crustacea

Decapoda

-

Mantis shrimp sp.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

2

Crustacea

Decapoda

Trateziidae

Trapezia ferruginea

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

Crustacea

Decapoda

Trateziidae

Trapezia glaberrima

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

26

4

Crustacea

Decapoda

-

Shrimp Unknown B

-

2

-

-

-

1

-

-

2

1

1

-

-

1

8

5

Crustacea

Isopoda

-

-

1

-

3

11

4

1

3

4

6

17

7

9

6

8

80

6

Crustacea

Amphipoda

-

-

1

-

8

33

14

2

7

25

18

39

15

8

1

3

174

7

Crustacea

Mysidacea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Crustacea

Cumacea

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

9

Crustacea

Copepoda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

3

-

5

10

Pelecypoda

Stermatopoda

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

5

-

-

4

-

-

10

11

Pelecypoda

-

-

Unknown B

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

12

Gastropoda

-

-

Unknown C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

13

Gastropoda

-

-

Unknown B

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

14

Ophicomidea

Scorpaeniformes

Ophiocomidae

Ophiocoma sp.

2

-

12

12

7

-

-

3

12

12

7

-

7

2

76

15

Stelleroidea

Valvatida

Ophidiasteridae

Asterina sp.

-

1

2

-

1

1

-

-

3

1

-

-

-

1

10

16

Echinoidea

Diadematoida

Diadematidae

Echinotrix sp.

-

-

-

1

-

-

-

1

-

2

-

-

-

-

4

17

Holothuriidae

Aspidichirotida

Holothuriidae

Holothuria sp.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Polychaeta

Eunicida

Eunicidae

Eunicidae sp.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

19

Polychaeta

Eunicida

Eunicidae

Nematonereis sp.

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

 

2

20

Polychaeta

Phyllodocida

Chrysopetalid

-

-

-

1

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

 

 

 

 

รวม (ตัว)

6

6

28

59

30

7

12

36

51

74

33

26

20

17

405

 

 

 

 

จำนวนชนิด

4

5

5

5

7

5

3

5

9

7

6

6

7

6

 

 

 

 

 

Shannon-Wiener

1.33

1.55

1.31

1.15

1.48

1.55

0.96

0.96

1.81

1.28

1.40

1.19

1.66

1.50