รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประชากรปลาในแนวปะการัง

ประชากรปลาในแนวปะการัง

     เพื่อแสดงชนิดของปลาและความชุกชุมของปลาแต่ละกลุ่มที่พบบริเวณหมู่เกาะกระ โดยในด้านอ่าวไทยฝั่งตะวันตกพบว่าเป็นบริเวณที่มีความหลากลายของปลาค่อนข้างต่ำกว่าอ่าวไทยฝั่งตะวันออก โดยมีปลากลุ่มเด่นคือ ปลากินพืชขนาดเล็กเช่น กลุ่มปลาสลิดหิน ปลากินเนื้อกลุ่มหลักมีขนาดเล็ก เช่น กลุ่มปลาอมไข่ และสังคมปลาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการปกคลุมของปะการัง

     จากข้อมูลใช้การทำบัญชีรายชื่อชนิดปลาที่พบในแนวปะการัง โดยเป็นข้อมูลการสำรวจในสถานีที่ 1 – 9 และจดบันทึกชนิดของปลาเพื่อจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อชนิดปลาที่พบในแนวปะการังของเกาะกระ พบปลาในแนวปะการังทั้งสิ้น 125 ชนิด 68 สกุล จาก 33 วงศ์ ปลาวงศ์เด่นที่พบได้ แก่ปลา สลิดหินในวงศ์ Pomacentridae (25 ชนิด) รองลงมาคือ ปลานกขุนทองในวงศ์ Labridae (17 ชนิด) กลุ่มปลาที่น่าสนใจได้แก่ปลาผีเสื้อ (Cheatodontidae) เนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่กี่แห่งในอ่าวไทยที่สามารถพบปลาผีเสื้อได้มากถึง 10 ชนิด แสดงถึงความสมบูรณ์ของแนวปะการังได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีปลาผีเสื้อที่พบว่ายังไม่เคยมีรายงานการพบในน่านน้ำไทยมาก่อน 2 ชนิดนั่นคือปลาผีเสื้อ ชนิด Chaetodon baronessa และ Chaetodon speculum 

ตารางแสดงบัญชีรายชื่อครอบครัว สกุลและชนิดของปลาในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะกระ

การจำแนกความชุกชุมของปลาแต่ละกลุ่ม แบ่งออกตามลักษณะได้ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่