รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประชากรปลาในแนวปะการัง

ปลาที่จำแนกตามพฤติกรรมการกินอาหาร

ปลาที่จำแนกตามพฤติกรรมการกินอาหาร สามารถแบ่งได้ 5 กลุ่มย่อย
     1. ปลาที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร (Planktivorous fish) กลุ่มสำคัญได้แก่ ปลากล้วย (Caesionidae) และปลาสลิดหินเล็กในสกุล Neopomacentrus พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จำนวน 9 ชนิด คิดเป็น 7.20% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด
     
     2. ปลาที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivorous fish) กลุ่มที่สำคัญได้แก่ ปลานกแก้ว (Scaridae) และปลาสลิดทะเล (Siganidae) พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จำนวน 11 ชนิด คิดเป็น 8.80% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด
     
     3. ปลาที่กินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร (Carnivorous fish) เป็นปลากลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุด กลุ่มที่สำคัญได้แก่ปลานกขุนทอง (Labridae) ปลาผีเสื้อ (Chaetodontidae) ปลาทรายขาว (Nemipteridae) และปลาอมไข่ (Apogonidae) พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จำนวน 52 ชนิด คิดเป็น41.60% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด
     
     4. ปลาที่กินปลาเป็นอาหาร (Piscivorous fish) ปลากลุ่มนี้มักเป็นปลาที่มีความสำคัญทาง เศษฐกิจ กลุ่มที่สำคัญได้แก่ ปลาสีกุน (Carangidae) ปลากะพง (Lutjanidae) และปลาเก๋า (Serranidae) พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จำนวน 31 ชนิด คิดเป็น 24.80% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด
     
     5. ปลาที่กินอาหารได้หลากหลาย (Omnivorous fish) ปลากลุ่มนี้ที่สำคัญได้แก่ ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จำนวน 22 ชนิด คิดเป็น 17.60% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด