รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประชากรปลาในแนวปะการัง

ปลาที่จำแนกตามสถานภาพการอยู่ร่วมกับแนวปะการัง

ปลาที่จำแนกตามสถานภาพการอยู่ร่วมกับแนวปะการัง สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่มย่อย
     1. ปลาที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังตลอดช่วงชีวิต (Resident species) ได้แก่ปลาที่มีวงจรชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายอยู่ในแนวปะการังซึ่งได้แก่ปลาอมไข่ (Apogonidae) ปลาผีเสื้อ (Chaetodontidae) ปลานกขุนทอง (Labridae) ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) ปลานกแก้ว (Scaridae) และปลาเก๋า (Serranidae) พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จำนวน 81 ชนิด คิดเป็น 64.80% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด

     2. ปลาที่เข้าหากินในแนวปะการังเพียงบางช่วงของชีวิต (Temporal species) ได้แก่ปลาที่ใช้แนวปะการังเป็นที่อยู่อาศัยเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วจึงไปอยู่ในแหล่งอาศัยอื่นๆ หรืออยู่ในแหล่งอาศัยอื่นๆก่อนแล้วจึงเข้ามาเติบโตอยู่ในแนวปะการัง ได้แก่ ปลาสีกุน (Carangidae) ปลากะพง (Lutjanidae) และปลาสลิดทะเล (Siganidae) พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จำนวน 28 ชนิด คิดเป็น 22.40% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด

     3. ปลาที่เข้ามาอาศัยหากินหรือใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Transient) เป้นปลาที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในแนวปะการังเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่นเข้ามาหากิน ในช่วงเวลากลางวัน หรือเข้ามาหลบนอนในเวลากลางคืน ปลาที่สำคัญได้แก่ ปลาแพะ (Mullidae) และ ปลาทรายขาว (Nemipteridae) พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จำนวน 16 ชนิด คิดเป็น 12.80% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด