รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประชากรปลาในแนวปะการัง

ปลาที่จำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์

ปลาที่จำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ สามารถจำแนกออกได้เป็น 4 กลุ่มคือ
     1. ปลาที่มีคุณค่าทางด้านการประมง (Target species) ได้แก่ปลาที่เป็นที่ต้องการของตลาด หรือปลาที่จับมาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการประกอบอาหาร ปลากลุ่มสำคัญได้แก่ ปลากล้วย (Caesionidae) ปลาสีกุน (Carangidae) ปลาหมูสี (Lethrinidae) ปลากะพง (Lutjanidae) ปลาทรายขาว (Nemipteridae) ปลานกแก้ว (Scaridae) ปลาเก๋า (Serranidae) และปลาสลิดทะเล (Siganidae) พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จำนวน 52 ชนิด คิดเป็น 41.60% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด

     2. ปลาที่เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของแนวปะการัง (Indicator species) พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จำนวน 11 ชนิด คิดเป็น 8.80% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด ได้แก่ ปลาผีเสื้อ (Chaetodontidae) เป็นดัชนีชี้วัดในด้านความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการัง เนื่องจากกลุ่มนี้บางชนิดกินปะการังและสาหร่ายในแนวปะการังเป็นอาหาร และปลาไหลมอเรย์ (Muraenidae) เป็นดัชนีชี้วัดในด้านความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร เนื่องจากกลุ่มปลาไหลมอเรย์เป็นผู้ล่าจะสามารถอาศัยอยู่ได้ถ้ามีความสมบูรณ์ของเหยื่อ พวกปลา หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และมีแหล่งหลบภัยที่มีลักษณะเป็นโพรงหรือซอกหิน

     3. ปลาที่มักถูกจับเพื่อเลี้ยงปลาตู้สวยงาม (Ornamental fish) ซึ่งเป็นปลาที่มีสีสันสดใสสวยงาม หรือมีรูปร่างแปลกตา ปลากลุ่มนี้ได้แก่ ปลานกขุนทอง (Labridae) ปลาสินสมุทร (Pomacanthidae) และปลาสลิดหิน (Pomacentridae) พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จำนวน 46 ชนิด คิดเป็น 36.80% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด

     4. ปลาที่ยังไม่ทราบลักษณะการใช้ประโยชน์ (Unknown species) ได้แก่ ปลาอมไข่ (Apogonidae) พบปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้จำนวน 16 ชนิด คิดเป็น 12.80% ของชนิดปลาที่พบทั้งหมด