รูปเกาะกระ

หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สัตว์หน้าดิน

สัตว์หน้าดิน

สัตว์หน้าดินบริเวณหมู่เกาะกระมี 3 บริเวณ คือ ที่หาดทราย หาดหิน และบริเวณพื้นทะเล (subtidal)
     สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายทางใต้ของเกาะกระพบ 5 ชนิด ทั้งหมดอยู่ในไฟลัม Annelida กลุ่มไส้เดือนทะเล (class polychaeta) ซึ่งประกอบด้วยครอบครัว Amphinomidae และ Capitellidae ครอบครัวละ 1 ชนิด และ ครอบครัว Syllidae 3 ชนิด โดยสัตว์หน้าดินที่พบทั้งหมดพบบริเวณจุดกึ่งกลางเขตน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้มีขอนไม้ผุฝังตัวอยู่ใต้พื้นทราย ส่วนบริเวณอื่นไม่พบสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ใดๆ

     สัตว์หน้าดินบริเวณหาดหินทางทิศใต้ด้านตะวันออกพบ 24 ชนิด โดยอยู่ในไฟลัม Arthropoda 6 ชนิด ไฟลัม Mollusca 16 ชนิด และ ไฟลัม Echinodermata 1 ชนิด

     สัตว์หน้าดินพื้นทะเลในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกระใหญ่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกเขตแนวปะการังของเกาะใหญ่ และบริเวณหินเรือ พบทั้งหมด 54 ชนิด โดยเป็นสัตว์ในไฟลัม Annelida 25 ชนิด ไฟลัม Arthropoda 22 ชนิด ไฟลัม Echinodermata 3 ชนิด ไฟลัม Mollusca 2 ชนิด แอมฟิออกซัส และลูกปลาวัยอ่อน
     พื้นที่ศึกษา พื้นที่ทำการสำรวจอยู่ทางทิศใต้ของเกาะกระใหญ่ ซึ่งมีแนวหาดทรายแคบๆความยาวตลอดแนวหาดประมาณ 150 เมตร พื้นที่ดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตามฤดูกาล 2 แบบคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ลักษณะทางกายภาพของหาดเป็นแบบ expose beach เนื่องจากชายหาดมีความลาดชันสูง โดยเฉพาะตอนต้นของหาดเหนือแนวเขตน้ำขึ้นสูงสุดมีไม้ยืนต้นจำพวก

ตัวอย่างสัตว์หน้าดิน บริเวณเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ตารางแสดงชนิดและค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินบริเวณหาดทรายของเกาะกระ

ลำดับ

ครอบครัว

ชนิด

Density/station (ind.m-2) ( ±SD)

1

2

3

4

1

Amphinomidae

Unidentified Amphinomidae sp.

-

-

4±2

-

2

Capitellidae

Unidentified Capitellidae sp.

-

-

6.0±1

-

3

Syllidae

Unidentified Syllidae sp.๑

-

-

2±1

-

4

Syllidae

Unidentified Syllidae sp.๒

-

-

2±1

-

5

Syllidae

Unidentified Syllidae sp.๓

-

-

2±1

-