ข่าวประชาสัมพันธ์

รับชำระค่าเสียหาย กรณีบุกรุกป่าชายเลน

รับชำระค่าเสียหาย กรณีบุกรุกป่าชายเลน

                            ตามหนังสือกรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง กลุ่มนิติการ ด่วนที่สุด ที่ ทส.0406/765  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอให้ถอนฟ้องคดีและมอบอำนาจให้รับเงินชดใช้ค่าเสียหาย รายนายราชันย์ อาชีวะระงับโรค และ นายวัชรินทร์ แซ่เจน จำเลย สืบเนื่องจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลนัดพิจารณา ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน  ผู้ประสานงานโจทก์แจ้งว่า จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน 30,150 บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) โดยวางชำระที่ศาลแขวงภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มอบอำนาจให้ นายวุฒิพงศ์ ภริงคาร เป็นผู้รับมอบอำนาจ ดำเนินการขอรับชำระหนี้ค่าเสียหายต่อศาลแขวงภูเก็ต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว