เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

     ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ก่อตั้งขึ้นจากการแบ่งส่วนราชการใหม่ อยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 1 ใน 6 กระทรวงใหม่ ที่เกิดจากการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2545 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่อบูรณาการงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้ประสิทธิผลอย่างมีเอกภาพ

     เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555  ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
                                              
(Marine and Coastal Resources Research and Development Center, Lower Gulf of Thailand)

     วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้เปลื่ยนชื่อหน่วยงานเป็นชื่อเดิม คือ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง 
                                                
(Marine and Coastal Resources Research Center, Lower Gulf of Thailand) 

     ชื่อย่อภาษาไทย :  ศวทล.

     ละติจูด 7.1676279   ลองจิจูด 100.5868294