เกี่ยวกับเรา

บทบาทหน้าที่

          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          ๑.) ศึกษาสำรวจวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีววิทยาความหลากหลายทางชีวภาพประเมินสภาวะทรัพยากรและผลผลิตชีวภาพรวมทั้งระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

          ๒.) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขยายพันธุ์อนุรักษ์สัตว์ทะเลที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ทะเลที่มีศักยภาพต่อผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ๓.) ศึกษา วิจัยและติดตามสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

          ๔.) พัฒนา รวบรวมจัดเก็บข้อมูล และเป็นแหล่งเก็บตัวอย่างทรัพยากรทั้งสัตว์และพืชทะเลเพื่อการเรียนรู้ วิจัยและอ้างอิงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          ๕.) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีในการสนับสนุนฟื้นฟูทะเลไทยและพื้นที่ชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์

          ๖.) สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          ๗.) ประสานงาน สนับสนุนงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

          ๘.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อำนวยการสถาบันมอบหมาย