เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง

มีอัตรากำลัง 28 คน  ดังนี้

- ข้าราชการ            จำนวน   10   คน

- พนักงานราชการ   จำนวน   18   คน

 

*******************************************************

ข้าราชการ

1. นางสาวราตรี  สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ
2. นางสาวจิรารัตน์ เรี่ยมเจริญ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
3. นางธันยพร  พูลสวัสดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
4. นางรัชนี พุทธปรีชา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
5. นายทวีป แก้วเกลี้ยง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
6. นายไพโรจน์ ช่วยวงศ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
7. นางเฉลิม ทองเจริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
8. นางมณเฑียร  อินสุวรรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
9. นางสาวรชยา  สายสหัส  เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน
10. นางสาวพรทิภา  ฮาดวิเศษ นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ

 

*******************************************************

พนักงานราชการ

1. นายทวีศักดิ์    กรีไกรนุช นักวิชาการประมง
2. นางสาวปราณี นวลละออง นักวิชาการประมง
3. นายณรงค์ สอเหรบ นักวิชาการประมง
4. นางสาวโสพิศ  แก้วนพรัตน์ นักวิชาการประมง
5. นายภูริณัฐ รุ่งเรือง นักวิชาการประมง
6. นางสาวนิสากร หล่อศักดิ์เจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. นางสาวสุมาลัย  จุลนวล เจ้าพนักงานประมง
8. นายเอกพันธ์  รัตน์พงศ์ เจ้าพนักงานประมง
9. นางสาวเชาวดี ช่อมณี เจ้าพนักงานประมง
10. นายก้อเฉ็ม เตย็บอารี เจ้าพนักงานประมง
11. นางสาวราตรี บัวเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการ
12. นางสาวณิชาภา  เอี่ยมมาตร เจ้าพนักงานพัสดุ
13. นายศุภกิจ กิจบัญชา นายช่างเครื่องกล
14. นายวรเทพ จันทรศรี นายช่างไฟฟ้า
15. นายสานันท์ จุ้ยน้อย นายท้ายเรือ
16. นายวีรวุฒิ เหมือนเจริญ กะลาสี
17. นายเจษฎา  แก้วมณี พนักงานทั่วไป
18. นายชาตรี  ตีบนอก นายสัตวแพทย์