ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เดือนธันวาคม 2563

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เดือนธันวาคม 2563

          ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนล่าง พื้นที่จังหวัดสงขลา
ปัตตานี และนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 31 สถานี (ชายฝั่ง 500 เมตร และห่างฝั่ง 3 กิโลเมตร) เป็นประจำทุก 3 เดือน ประกอบด้วย 12 ปัจจัย ได้แก่
อุณหภูมิน้ำทะเล ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ความโปร่งแสง สารแขวนลอยในน้ำทะเล ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ปริมาณสารอาหาร
(ไนไตร์ท-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส) รวมทั้งคลอโรฟิลล์ เอ และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมดในน้ำทะเล

          นำค่าคุณภาพน้ำทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ออกซิเจนละลายน้ำ อุณหภูมิ สารแขวนลอยทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มทั้งหมด ปริมาณสารอาหารไนเตรท ฟอสเฟต และแอมโมเนีย นำข้อมูลคุณภาพน้ำคำนวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (Marine
Water Quality Index) เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้ำ 5 ระดับคือ ดีมาก ดี พอใช้ เสื่อมโทรม เสื่อมโทรมมาก