ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานปฏิบัติการกู้อวนเกาะโลซิน ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2564

รายงานปฏิบัติการกู้อวนเกาะโลซิน ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2564

ตามที่คณะปฏิบัติการกู้อวนเกาะโลซินได้ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือของฐานทัพเรือสงขลาเมื่อค่ำวันที่ 18 มิถุนายน 2564  และถึงเกาะโลซิน
ในเช้าวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างขอส่งรายงานสรุปประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ดังนี้
เวลา 08.30 น. จอดเรือเกาะโลซิน ละติจูด 7 องศา 19.91 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 59.23 ลิปดาตะวันออก เวลา 09.00 น. ประชุมจัด
ทีมสำรวจ เวลา 10.30 น. ดำน้ำครั้งที่ 1 เพื่อทำการสำรวจและกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ตรวจพบอวนขนาดใหญ่ จำนวน 1 ผืน ขนาด 100 x 50 เมตร
ตาอวนขนาด 2.5 นิ้ว บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้จากประภาคาร เวลา 11.30 น. เสร็จสิ้นการดำน้ำครั้งที่ 1 เวลา 14.00 น. ประชุมวางแผนในการ
เก็บกู้อวน ณ เรือหลวงราวี โดยจัดชุดดำน้ำจำนวน 4 ชุด เวลา 15.00 น. ดำน้ำครั้งที่ 2 โดยสามารถเก็บกู้อวนได้ประมาณ 50 %  เวลา 16.00 น.
เสร็จสิ้นการดำน้ำครั้งที่ 2 เวลา 16.30 น. ประชุมสรุปผลการปฏิบัติ และวางแผนการปฏิบัติในห้วงต่อไป สำหรับแผนการปฏิบัติในวันที่ 20 มิถุนายน
2564  เวลา 08.00 น. ดำน้ำครั้งที่ 1 กู้อวน  เวลา 11.00 น. ดำน้ำครั้งที่ 2 กู้อวน เวลา 15.00 น. ดำน้ำครั้งที่ 3 เพื่อประเมินความเสียหายและฟื้นฟู
โดยมีนักดำน้ำ นกร.ทรภ.2 จำนวน 16 นาย นักดำน้ำ ทช. และอาสาสมัคร จำนวน 26 นาย และนักข่าวใต้น้ำ จำนวน 6 นาย การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ไม่มีอุปสรรคข้อขัดข้อง