ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประเมินความเสียหายจากการกู้อวนปกคลุมปะการัง เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี

รายงานประเมินความเสียหายจากการกู้อวนปกคลุมปะการัง เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง  ขอส่งรายงานประเมินความเสียหายจากการกู้อวนปกคลุมปะการัง เกาะโลซิน
จังหวัดปัตตานี  ตามที่ทีมปฏิบัติการกู้อวนเกาะโลซินได้เดินทางกลับมาถึงท่าเทียบเรือของฐานทัพเรือสงขลา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 
เวลา 7.30 น. และเดินทางต่อมายังห้องประชุมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ประกอบด้วย นักดำน้ำจาก 
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) 
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (กอท.) และ Save Our Sea (SOS) 
โดยนางสาวราตรี  สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประธานในการประชุม เพื่อสรุปผลการทำงานและประเมิน ความเสียหายจากการเก็บกู้อวนที่
เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี ขึ้นมาได้ทั้งหมดรวมประมาณ 800 กิโลกรัม สรุปได้ดังนี้ เป็นอวนล้อมปากเดียวปกคลุมแนวปะการังเป็นพื้นที่
ประมาณ 2,750 ตร.ม. พื้นที่ปะการังได้รับความเสียหายประมาณ 550 ตร.ม. (20% ของพื้นที่ที่อวนปกคลุม) ลักษณะความเสียหายหลักคือ
ปะการังซีดจาง ฟอกขาวบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ที่อวนปกคลุม (ประมาณ 275 ตร.ม.) ปะการังที่แตกหัก ได้แก่ ปะการังรูปแบบกิ่ง
(ปะการังเขากวาง) ปะการังรูปแบบแผ่น (ปะการังช่องเล็ก) คิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่ที่อวนปกคลุม (ประมาณ 137 ตร.ม.) ปะการังมีรอยถลอก
เสียดสี  คิดเป็นร้อยละ 5 ของพื้นที่ที่อวนปกคลุม (ประมาณ 138 ตร.ม.) ผลกระทบอื่น ๆ จากอวนปกคลุม ได้แก่ ดอกไม้ทะเล สัตว์หน้าดิน
(ปู หอยเม่น ปลิงทะเล) ถูกทับและพันเกี่ยว มีการฟื้นฟูเบื้องต้นโดยการนำปะการังที่แตกหักไปยึดติด ส่วนมากเป็นปะการังกิ่ง จำนวนประมาณ
500 กิ่ง จากลักษณะการมีตะกอนและสาหร่ายที่ขึ้นบนผืนอวนรวมถึงมีการเจริญเติบโตของปะการังเชื่อมกับเนื้ออวน จึงคาดว่าปะการังถูกอวน
ปกคลุมมานานประมาณ 30-45 วัน มีการวางแผนติดตามผลในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยหารือในหัวข้อ วิธีการประเมิน ผลกระทบและความ
เสียหายของพื้นที่แนวปะการัง รูปแบบความเสียหายเชิงปริมาณกับพื้นผิวปะการัง ประเมินผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ และแนวทางการดำเนินงานต่อไป