ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศวทล. ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผอ.ศวทล. ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและคณะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการบริหารจัดการขยะทะเลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(งบกลุ่มจังหวัด) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งทุ่นดักขยะทะเลและการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะทะเลฯ ณ แม่น้ำหัวไทร โดยมีนายนราธิป สินโน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวไทร เป็นผู้แทนของเทศบาล และตรวจสอบสภาพทุ่นของแม่น้ำปากพนัง โดยมีนายพรวิวัฒน์ ไตรสุวรรณ ผู้ช่วยงานป้องกันภัย เทศบาลเมืองปากพนัง เป็นผู้แทนตรวจสอบทุ่น พร้อมนี้ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองปากพนังนายขวัญชัย รอดมณี เพื่อชี้แจงและหารือการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและปัญหาขยะทะเล พร้อมด้วยตัวแทนของบริษัท GA2007 ซึ่งเป็นผู้ผลิตทุ่นดักขยะทะเลและรับจ้างดำเนินการศึกษาวิจัยข้อมูลขยะที่เก็บจากทุ่น เข้าร่วมตรวจสอบสภาพของทุ่นดักขยะทะเลและการติดตั้ง เพื่อปรับแก้และซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดักเก็บขยะก่อนไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป พร้อมนี้ได้พูดคุยหารือเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะทะเลตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และขอความร่วมมือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ของทุ่นดักขยะทะเลต่อไปด้วย