ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมร่างแนวทางหรือมาตรการลดปริมาณขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วม

การประชุมร่างแนวทางหรือมาตรการลดปริมาณขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วม

 

วันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกับนำเสนอ

ข้อมูลด้านการจัดการขยะทะเล  ร่วมกับสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท GA2007 ภายใต้

โครงการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณจังหวัดสงขลาให้มีปริมาณลดลงเพื่อความยั่งยืนและมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดสงขลา โดยนำข้อมูลปริมาณขยะที่เก็บได้มาจัดทำแนวทางหรือมาตรการจัดการขยะทะเล  ได้แก่พื้นที่

คลองแหคลองปากบาง  ปากทะเลสาบ  คลองอู่ตะเภาคลองร.3   คลองปากบางเทพา  คลองสำโรงคลองบางดาน  คลองปากบางนาทับ

คลองบางกล่ำโดยมี 10 มาตรการดังนี้ 1)มาตรการต้นน้ำ มีการลดขยะโดยแนวคิด7Rs เพิ่มปริมาณถังขยะแยกประเภทในแต่ละจุดกำหนด

พื้นที่จุดบริการทิ้งขยะให้ชัดเจน 2) มาตรการกลางน้ำ มีการสร้างธนาคารขยะ เพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บขยะของเทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล กำหนดเขตปลอดขยะและกำหนดบทลงโทษ 3)มาตรการปลายน้ำ มีการ up  cycline เปลี่ยนมุมมองใหม่ ดีไซน์ใหม่

สนับสนุนหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ โดยมีผู้นำชุมชน  อปท  และผู้แทนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ติดตั้งทุ่น

ดักขยะเป็นผู้เข้าร่วมประชุม  ทั้งในห้องประชุม 90 คน  และผ่านออนไลน์อีก 7 แห่ง ประมาณ  210 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ  300 คน