ข่าวประชาสัมพันธ์

รวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต (DNA) บริเวณเกาะหนู เกาะแมว จ.สงขลา

รวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต (DNA) บริเวณเกาะหนู เกาะแมว จ.สงขลา

วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต (DNA) เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ บริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จังหวัดสงขลา โดยใช้เทคนิควิธีการศึกษา eDNA ผลการศึกษาที่ได้สามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอแนะพื้นที่คุ้มครองในอนาคตต่อไป