ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. จัดกิจกรรมสนองนโยบายมาตรการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

ศวทล. จัดกิจกรรมสนองนโยบายมาตรการลดและแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

         วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จำนวน 28 คน และนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันต่างๆ จำนวน 27 คน เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังบรรยายมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน โดยนางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างเป็นประธานกล่าวเปิดงานและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันลดปริมาณขยะทุกรูปแบบ ทั้งนี้นายนิธิ สุดวิไล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด คือ การลดใช้ถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติกใช้ครั้งเดียว โฟมบรรจุอาหาร และหลอดพลาสติก ตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมรายงานผลการดำเนินงานต่อไป