ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ. ลงพื้นที่ทะเลสาบสงขลาเพื่อติดตามแหล่งอาศัยของโลมาอิรวดี

สวพ. ลงพื้นที่ทะเลสาบสงขลาเพื่อติดตามแหล่งอาศัยของโลมาอิรวดี

          วันที่ 13 พฤษภาคม 2565  นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะ ลงพื้นที่ทะเลสาบสงขลาติดตามแหล่งอาศัยโลมาอิรวดี ร่วมกับนายกิตติพงศ์ สงนุ้ย หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง พัทลุง-สงขลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เพื่อศึกษาวิธีสำรวจแพร่กระจายของโลมาอิรวดีด้วยเครื่องบันทึกเสียงใต้น้ำ (Hydrophone) ตลอดจนศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทะเลสาบสงขลาตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของโลมาอิรวดี รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโลมาอิรวดี ตลอดจนการทำการประมงในพื้นที่คุ้มครองโลมา ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนบริหารจัดการอนุรักษ์โลมาอิรวดีให้อยู่คู่ทะเลสาบสงขลาต่อไป