ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจ ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

สำรวจ ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

          วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง โดยกลุ่มนิเวศทางทะเล ดำเนินงานสำรวจและประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนล่าง ครอบคลุมพื้นจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา โดยวิธี Spot check  รวมทั้งสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเล มีรายละเอียดดังนี้ 
          1. บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ไม่พบการแพร่กระจายหญ้าทะเล ความลึกน้ำ 0.7 – 1.5  เมตร ความเค็ม 0.7 พีพีที ออกซิเจนละลายน้ำ 4.17 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 6.64 อุณหภูมิ 30.6 องศาเซลเซียส ลักษณะพื้นเป็นโคลน คาดว่าเป็นตะกอนที่ไหลมาจากปากคลองบริเวณใกล้เคียง พบพืชน้ำชนิดต่างๆ ปกคลุมในพื้นที่ เช่น ต้นกระจูด สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายไฟ และบัว เป็นต้น
          2. บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง พื้นที่ศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเล 1,720.5 ไร่พบหญ้าทะเล 1 ชนิด คือ หญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii) สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อย (การปกคลุมน้อยกว่าร้อยละ 25) พบสาหร่ายผมนางปริมาณมากในแนวหญ้าทะเล ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนโคลน และพื้นบางจุดพบตะกอนปกคลุมหนาประมาณ 5 เซนติเมตร ความลึกน้ำ 0.3 – 1  เมตร ความเค็ม 0.3 พีพีที ออกซิเจนละลายน้ำ 6.17มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 7.12 อุณหภูมิ 29.5 องศาเซลเซียส และจากการสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเลด้วยอวนทับตลิ่ง พบสัตว์น้ำชนิดเด่นในแนวหญ้าทะเล ได้แก่ กุ้งขาว (Metapenaeus lysianassa) กุ้งหัวมัน (Metapenaeus brevicornis) และ กุ้งตะกาดขาว (Metapenaeus moyebi) เป็นต้น โดยไม่พบขยะทะเลในแหล่งหญ้าทะเล