ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. ปฏิบัติงานโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเลฯ

ศวทล. ปฏิบัติงานโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเลฯ

          วันที่ 16-19 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่แนวตั้งฉากจากฝั่งอำเภอหัวไทร ถึงเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ดังนี้ ความลึก 9.9-30.2 เมตร อุณหภูมิ 30.9-31.9 องศาเซลเซียส  ความเค็ม 33-34 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 8.18-8.65   ปริมาณออกซิเจนละลาย 6.0-6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร​ และพื้นที่รอบเกาะกระ ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น มีค่าพิสัยดังนี้​ ความลึก 26.7-32 เมตร   อุณหภูมิ 30.6-30.9 องศาเซลเซียส  ความเค็ม 34-34.7 ppt  ความเป็นกรด-ด่าง 8.54-8.60 และปริมาณออกซิเจนละลาย 6.29-6.52 มิลลิกรัมต่อลิตร​ ตัวอย่างน้ำทะเลสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร และตัวอย่างวิเคราะห์ความเป็นกรดของน้ำทะเล เก็บรักษาโดยแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อนำกลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป