ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทล. จัดอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่1/2565

ศวทล. จัดอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่1/2565

          วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รุ่นที่ 1/2565 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา โดยมีนางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางสาวไวริญ พยุงเกียรติคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 55 คน ได้แก่ คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และกิจกรรมภาคสนามสำรวจความหลากหลายทรัพยากรสัตว์น้ำในระบบนิเวศป่าชายเลน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ โดยมีนายณลิต พรหมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา กล่าวต้อนรับในพื้นที่ เพื่อหวังผลให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน