ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศวทล. เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรม

ผอ.ศวทล. เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรม

          ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยศูนย์มีกำหนดจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น โดยมี นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผอ.ศวทล. เป็นประธานกล่าวเปิด รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27 -28 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยแต่ละรุ่นมีระยะเวลาจัดกิจกรรมอบรม 2 วัน ทั้งในห้องเรียนและการปฏิบัติจริงในภาคสนาม มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวนรุ่นละ 45 คน นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้พูดคุยหารือแนวทางการทำงานร่วมกันกับ ผู้แทน อบต.เกาะยอ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่  พร้อมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เพื่อประสานความร่วมมือทั้งทางวิชาการและงานบริการข้อมูลความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการบริหารจัดการขยะทะเล ให้มีการทำงานร่วมกันต่อไป