ข่าวประชาสัมพันธ์

สวพ.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา

สวพ.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา

          วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประธานคณะทำงาน นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล ที่ปรึกษาคณะทำงาน ร่วมในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยนางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง เลขานุการคณะทำงาน ได้นำเสนอในที่ประชุมต่อคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ความก้าวหน้าเรื่องขอความร่วมมือการงดเว้นการปล่อยพันธุ์ปลาบึกในทะเลสาบสงขลา ความก้าวหน้าเรื่องการดำเนินการจัดทำ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาทบทวนร่างแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา การพิจารณารูปแบบตารางสรุปการนำเสนอ การพิจารณารายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่นำเสนอ เป็นต้น พร้อมนี้ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการ และกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติโลมาอิรวดีและเพื่ออนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป และมีกำหนดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2565