ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจโลมาอิรวดี โดยใช้เครื่องมือ Acoustic survey

สำรวจโลมาอิรวดี โดยใช้เครื่องมือ Acoustic survey

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ทำการออกสำรวจโลมาอิรวดี โดยใช้เครื่องมือ Acoustic survey  บริเวณทะเลสาบสงขลา-พัทลุง ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินจำนวนประชากร สถานภาพ และการแพร่กระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทางการอนุรักษ์ต่อไป